Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana Preiļu rajona teritorijā pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Lauku attīstības programmas (2007. - 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". (MK noteikumi Nr. 33)

Biedrība „ Preiļu rajona partnerība" uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013. gadam īstenošanu.

tratēģijas īstenošanai 2011. gada IV kārtai piešķirtais finansējums ir 123384.34 LVL

 Ceturtā projektu iesniegšanas kārta notiks  no 12.aprīļa līdz 12.maijam.

Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības „Preiļu rajona partnerība" birojā Kooperatīva -6,  Preiļi, LV-5301.

413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"2.aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

2. Rīcība: Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvām.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 32 000.00

Rīcības mērķis:  Radīt vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām, lai nodrošinātu to vajadzību apmierināšanu.

Plānotās darbības:  Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde sekojošām iniciatīvām:

1.Rotaļu un spēļu istabas; 2.Sporta laukumi; 3.Bērnu rotaļu laukumi; 4.Telpas nodarbībām, treniņiem; 5.Vietējo uzņēmēju klubi;.

6.Aktīvās atpūtas objekti; 7.Peldvietas; 8.Takas; 9.Vasaras estrādes; 10.Skatu torņi; 11.Citas vietējo iniciatīvas grupu un uzņēmēju saieta vietas.

 3. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai, spēju attīstības procesa nodrošināšanai.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 30 000.00

Rīcības mērķis : Radīt vienlīdzīgas  attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

Plānotās darbības: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde sekojošām iniciatīvām:  1.Amatnieku (keramiķi, audēji, pinēji u.c.) darbnīcas un teritorijas;
2.Profesionālo biedrību (lauksaimnieku, biškopju, mednieku u.c.) telpas un teritorijas;
3.Pašdarbības kolektīvu (teātru, koru, ansambļu u.c.) pulcēšanās vietas;
4.Radošās studijas un darbnīcas;
5. Citu telpu un teritoriju izveide, funkcionalitātes nodrošināšana lauku cilvēku spēju attīstībai.

4. Rīcība: Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai.                                     

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 15 384,34.

 Rīcības mērķis: . Radīt vienlīdzīgas attīstību iespējas visām sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu, lai lauku iedzīvotājam tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties un pilnveidoties, kā rezultātā tiks apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinās cilvēku konkurētspēju darba tirgū.

Plānotās darbības:  1.Tērpu iegāde; 2.Mūzikas instrumentu iegāde;

3.Specifisku iekārtu, tehnikas, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde aktivitāšu dažādošanai.

 5. Rīcība. Atbalsts kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

 Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 46 000.00

Rīcības mērķis: Veicināt priekšnosacījumus un nodrošināt iespējas visām vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, uzņēmējiem realizēt lauku telpas saglabāšanu un  ilgtspējīgu attīstību , kā  arī sekmēt   lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, vienlaicīgi veicinot arī  nodarbinātības attīstību lauku teritorijā.

Plānotās darbības: 1.Kultūras objektu un kulta celtņu (kapliču, krucifiksu u.c.) atjaunošana, izveidošana un teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi);  2.Kapsētu teritoriju labiekārtošana (klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ilggadīgo stādījumu, ārējā apgaismojuma ierīkošana u.c. darbi); 3.Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju  uzstādīšana. 4.Nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājumu iegāde kultūras objektu un kulta celtņu darbības saglabāšanai un attīstībai.5.Arhitektūras pieminekļu un kulta celtņu (baznīcu, kapliču, krucifiksu, svētvietu u.c.) atjaunošana. 6.Vēsturisko objektu, pieminekļu un piemiņas zīmju atjaunošana. 7.Muzeju, ekspozīciju u.c. telpu un teritoriju atjaunošana un pilnveidošana

 

N.

p.k.

                                              Projektu vērtēšanas kritēriji visām  rīcībām:

 

 

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, tajā pamatota nepieciešamība veikt pārmaiņas. (ja projekts šajā kritērijā  saņem 2 punktus, tas tālāk tiek vērtēts pēc pārējiem kritērijiem, ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktus, tas tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts).

2

2.

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību  sasniegšanu - ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm Vai ir sadarbība starp NVO, vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību?

2

3.

Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai?

2

4.

Cik lielā mērā projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā?

2

5.

Vai projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

2

6.

Vai finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms.

2

7.

Vai tiek radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba vietas? (pēc šī kritērija vērtē tās rīcības, kas saistītas ar darba vietu radīšanu vai esošo saglabāšanu).

2

8.

Vai projekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija?

2

9.

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja?

2

 

10.

Projekta īstenošanas vietas attālums: novada centrs - 0 punkti,  līdz 5km aiz novada centra - 0,5punkti

pagasta pārvaldes centrs - 1punkts, līdz 5km aiz pagasta centra - 1,5punkti, 5km un vairāk km no centriem - 2punkti.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta atbilstību stratēģijai vērtēs pēc  9 ( 2 - 10)  kritērijiem, kas tiks novērtēti pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 0,5 - „vāji", 1,0 - „apmierinoši",  1,5 - „labi", 2 - „ļoti labi" un 1. kritērija, kas tiks novērtēts pēc punktiem: 0 - „neatbilst", 2 - „atbilst".

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti, minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai - 10.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs:

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš projektu iesniedz pirmo reizi un/vai, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, priekšroku dodot projektam, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību.

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3stāvā, Preiļos, LV5301, kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba @invox.lv  

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv

 


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 24.03.2011
<< Jūnijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk